Do wykonania przez nas ekshumacji niezbędne jest wypełnienie właściwie umotywowanego wniosku, na którym zamieszczona będzie nazwa i pieczęć naszej firmy, do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, na terenie której znajduje się grób, w czym oferujemy Państwu pomoc jednego z naszych doświadczonych asystentów, który zadba nie tylko o właściwe wypełnienie wniosku, ale też o możliwość wyboru dogodnego dla Państwa terminu samej ekshumacji, jak i ponownego pochówku.

Do wniosku są wymagane:
– akt zgonu;
– zaświadczenie o przyczynie zgonu, w przypadku jeśli od daty zgonu nie minęły dwa lata;
– wykaz członków rodziny uprawnionych do współdecydowania w sprawie;
– oświadczenie wnioskodawcy, z którego wynika, że we wniosku wymienione zostały wszystkie osoby, którym przysługuje prawo do pochówku, a tym samym ekshumacji.
Decyzja zazwyczaj jest wydawana w terminie 7-14 dni, ale po wydaniu, niezbędne jest oczekiwanie dwóch tygodni na jej uprawomocnienie się, dlatego przygotowania należy zacząć z odpowiednim wyprzedzeniem.

W międzyczasie należy zawiadomić zarządców (proboszczów, w przypadku cmentarzy parafialnych) o planowanej procedurze i jej terminach.

W procedurze ekshumacji nie muszą uczestniczyć członkowie rodziny! Obecność jednego z nich jest wymagana tylko do wskazania grobu (w celu uniknięcia pomyłki), a pozostałymi czynnościami, w obecności inspektora sanepidu, zajmą się nasi doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy.

Po wykonaniu ekshumacji, nieotwarta trumna zostaje złożona i zamknięta w tzw. skrzyni ekshumacyjnej, lub w przypadku grobów starszych niż 20-30 lat, tzw. trumny ekshumacyjnej. Później zostaje przewiezione do nowego miejsca pochówku, i tam pochowane.

Musicie Państwo pamiętać, o następujących sprawach, które mogą sprawić pewne trudności:
a) ze względów epidemiologicznych, prawo zezwala na dokonanie procedury tylko i wyłącznie w terminie od 16 października do 15 kwietnia;
b) ekshumacji dokonuje się, zgodnie z prawem, tylko we wczesnych godzinach porannych;
c) do złożenia wniosku do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, i przeniesienia grobu uprawnieni są (w kolejności):
– pozostały małżonek osoby zmarłej;
– krewny zstępny (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk itd.);
– krewny wstępny (przodek w linii prostej: rodzic, dziadek, pradziadek, itd.);
– krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa;
– powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia;
– osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się
ale jeśli osób uprawnionych w danym stopniu kolejności jest kilka (np. współmałżonek osoby zmarłej również zmarł, a procedury chce dokonać jedno z kilkorga dzieci), to wymagana jest zgoda wszystkich żyjących krewnych w danym stopniu (czyli np. całego rodzeństwa), lub sprawę musi rozstrzygnąć sąd cywilny;
d) zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu.